Nieuws van de Korenfederatie

Jaarvergadering 2022

♫ Apeldoornse Koren Federatie ♫

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  website: www.apeldoornsekorenfederatie.nl

* promoot de koormuziek binnen de gemeente Apeldoorn * biedt service aan de aangesloten zangkoren

* vormt een contactpunt naar de gemeente

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Overzicht van de opkomst tijdens onze Algemene Jaarvergadering

                                 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Koren op papier            72     74      74    76     67    66     69    59    69     65    55     54     52

Koren aanwezig            17     14      16    13     12    17       9    14    12     13    10      8       7

Personen aanwezig       31     23      22    20     16     22     16    26    18     18    16      9     10

 

Verslag jaarvergadering 2 april 2022

Aanwezig: De Stem, Ronald Berkhoff; The College Barbers, Cor van der Zijden; Muziek Theater Apeldoorn, Fried Zwerver-Bakker; Nederlandse vereniging voor de Volkszang Apeldoorn, Gonny Janssen en Henny Huigen-Davelaar; OZON, Gerda Hoogeraar en Pierre Pinkse; AKF, Marja Berkhoff; MTA Joke Dehnen.
Afwezig met kennisgeving: Apeldoorns Vocaal Ensemble; Popkoor VocalNUL55; Novum Canticum; Capella Calluna; SOS Matrozenkoor; Novo Cantare; Musical Group Colours; Popkoor Power Pop.
Afwezig zonder kennisgeving: 45 koren.

                                                                                                                                                        

De uitnodiging voor deze vergadering, die na de coronaperiode weer fysiek kon worden bijgewoond, is door technische perikelen wat aan de late kant bij de leden aangekomen. Onze excuses hiervoor. Helaas was er dus een klein aantal leden aanwezig.

  1. Opening

De voorzitter Ronald Berkhoff, opende deze vergadering met een uitgebreide inleiding. Het blijft nog steeds voor heel veel koren een bijzonder lastige tijd om na Coronatijd, weer op te starten met planning en ideeën.

  1. Vaststelling van de agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  1. Ingekomen- en uitgaande post

- Subsidie Ondersteuning controles Coronatoegangsbewijzen Apeldoorn;

- Uitnodiging voor de Culturele Pleinmarkt 11 juni 2022

Uitgegaan: Formulier voor deelname aan de Culturele Pleinmarkt 11 juni 2022.

  1. Notulen jaarvergadering d.d. 21 mei 2021 (online)

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

  1. Jaarverslag 2021

De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening. Er waren wel opmerkingen over de reservepot van € 2500,00, hoe men denkt die te besteden voor aangevraagd leed van de leden, b.v. door halvering van de contributie voor de leden.

Financiële jaarrekening 2021 (zie bijlage)

Kascontrolecommissie
Mevrouw Joke Dehnen bracht mondeling verslag uit. Door de aanwezigen is met applaus aan het bestuur decharge verleend.

Benoeming kascontrolecommissie

Mevrouw Dehnen was aftredend. De nieuwe commissie bestaat uit: Lenie van Maanen en Gonny Janssen (Volkszang) en als reserve kandidaat meldde zich de heer Pierre Pinksen (OZON).

Begroting 2022 (zie bijlage)

De begroting werd door de aanwezigen goedgekeurd.

  1. Beleidsplan/werkplan/actieplan

- Platform Amateurkunst Apeldoorn

Voorzitter Ronald legt uit dat er dit jaar erg veel tijd is besteed aan het Platform Amateurkunst Apeldoorn.

Door de pandemie kon het bestuur geen koren bezoeken met leuke boodschappen.

Het Platform zorgt voor verbinding tussen alle cultuurdisciplines in Apeldoorn, de koren, de  

muziekverenigingen en andere cultuurvormen.

De gemeente Apeldoorn is zeer betrokken bij dit Platform en financiert dit initiatief. Iedereen kan zich aanmelden voor de website waar men de leden informatie op kwijt kunnen over concerten, de structuur van de vereniging, oefenruimtes anekdotes over de vereniging. Zoek je een dirigent of pianist, zet het op deze website.

Het platform is met de gemeente in gesprek over optredens in de openbare ruimte. Zo wordt ook gesproken over de regels die daarvoor zullen gelden.

Uit het Platform is een zogenaamde Regiecommissie ontstaan. zij zijn een dagelijks bestuur waar je met je vragen, opdrachten of andere dringende zaken terecht kunt.

- Samenwerking AKF – AMF

Er is weinig contact geweest. Normaal vergaderen ging niet met gevolg dat de vergaderingen voortdurend werden uitgesteld. De plannen voor een muziekfeest zijn dan ook op ijs gezet, maar worden nu weer snel opgepakt. Apeldoorn snakt naar uitingen voor cultuur en muziek en zang.

- Contacten met de gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft ons een nieuwe contactpersoon voor cultuur voorgesteld: mevrouw Yvonne Harryvan. Zij werkte al bij de gemeente op de afdeling Subsidie cultuur.

- Stand van zaken bij WBTR en UBO en e-Herkenning

Hoe het werkt bij deze zaken is genoeglijk bij alle verenigingen bekend. Tijdens de afgelopen tijd zijn er vragen bij het bestuur gesteld door verschillende verenigingen, en de antwoorden hierop zijn zo goed mogelijk gegeven.

- Website en korengids

Gelden worden vrijgemaakt om de website professioneler te maken. De Korengids moet nog bekeken worden of deze nog wel in papieren vorm of als brochure uitgegeven kan/moet worden. Gegevens verouderen; op de website kunnen de gegevens up-to-date gehouden worden.

  1. Bestuur

Bestaat uit: Ronald Berkhoff – voorzitter, Cor van der Zijden – penningmeester, Vacature - secretaris

Fried Zwerver-Bakker, bestuurslid

Er is dus een vacature voor secretaris

Mevrouw Marja Berkhoff zal als interim secretaris taken op zich nemen.

De voorzitter dankt Fried voor haar jarenlange inzet als secretaris en biedt haar een vaas met bloemen aan. Hij geeft aan dat zij aanblijft als bestuurslid.

Cor van der Zijden is aftredend maar heeft aangegeven zich nog te willen blijven inzetten. Hij kreeg voor zijn herbenoeming een flesje wijn van Fried.

  1. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Precies om 12.00 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid.

rb